POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony https://www.arbiterart.com oraz serwisów internetowych udostępnianych w domenach https://www.arbiterart.com administrowanych przez Arbiter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

I. ADMINISTRATOR STRONY

 1. Administratorem Danych Osobowych jest ArbiterArt – marka zarządzana przez Arbiter Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3b/3c lok 91, numer KRS: 0000858381.

II. GROMADZENIE DANYCH

 1. Dostęp do strony https://www.arbiterart.com nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania czy podania przez Użytkownika danych osobowych, za wyjątkiem korzystania z formularzy kontaktowych.
 2. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze strony https://www.arbiterart.com i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 3. Arbiter Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do treści prezentowanych na stronie https://www.arbiterart.com przez czas nieokreślony. Arbiter Sp. z o.o. jest upoważniona do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, które udostępnia Użytkownik, gdy składa zapytania w ramach formularzy kontaktowych na stronie https://www.arbiterart.com w celu umożliwienia korzystania z usług oraz zaspokojenia ewentualnych roszczeń.
 4. Arbiter Sp. z o.o. jest upoważniona do gromadzenia i przetwarzania następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Arbiter Sp. z o.o. będzie korzystać z udostępnionych danych w celu analizy i realizacji złożonego przez Użytkownika zapytania, a także zapewnienia Użytkownikowi pełnego dostępu do usług i informacji zawartych na stronie https://www.arbiterart.com, weryfikowania Użytkownika w trakcie kontaktu z nim, identyfikacji Użytkowników na stronie https://www.arbiterart.com.
 6. Użytkownik, który udostępnił Arbiter Sp. z o.o. swoje dane może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych danych a także nimi zarządzać.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w celach: marketingu produktów i usług własnych, kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej, przekazania danych innym podmiotom
  • współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym;
  • na podstawie art. 6 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub polskiego, któremu podlega Administrator, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, w tym ustawy o rachunkowości i kodeksu pracy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketingu produktów i usług własnych, kontakt telefoniczny i mailowy) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

III. ZABEZPIECZENIA

 1. W celu zapewnienia ochrony przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem do informacji, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji, przypadkowej utracie informacji o Użytkowniku Arbiter Sp. z o.o. dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa: protokół SSL pozwalający na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów.
 2. Arbiter Sp. z o.o. podkreśla, iż mimo zastosowania wszystkich powyżej wskazanych środków zabezpieczeń, nie może udzielić gwarancji całkowitego zabezpieczenia w zakresie danych osobowych.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że połączenia internetowe oraz poczta elektroniczna nie mają charakteru poufnego i mogą umożliwiać bądź wymagać ingerencji osób trzecich.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Arbiter Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Arbiter Sp. z o.o. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystanie ze strony oraz przekazanie danych przez Użytkownika, oznacza wyrażanie przez niego zgody na wykorzystanie jego danych w sposób określony w przedmiotowej Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony https://www.arbiterart.com zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści https://www.arbiterart.com wyłącznie na własny użytek osobisty. Dane oraz materiały zamieszczone na stronie https://www.arbiterart.com, podlegają ochronie ze względu na prawa autorskie i nie jest dopuszczalne wykorzystywanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 5. Użytkownik, za uprzednim wyrażaniem zgody, może otrzymywać na wskazany adres e-mail informacje o usługach Arbiter Sp. z o.o.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie informacji.
 7. Arbiter Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony https://www.arbiterart.com jeśli doszło do nich z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

V. OCHRONA PRAW

 1. Użytkownik strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Arbiter Sp. z o.o. i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia Arbiter Sp. z o.o. swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania ze strony https://www.arbiterart.com.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od Arbiter Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu wystarczy przesłać e-mail z oświadczeniem pod adres marchand@arbiterart.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie bądź ustania ich przetwarzania w celach planowania biznesowego, z zastrzeżeniem danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 3 lit. c) i art. 6 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, to jest gdy wygaśnie obowiązek ich przetwarzania wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.